سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

 

چگونگی زنگ زدن آهن

در زنگ زدن آهن نیم واکنش های آندی و کاتدی در دو بخش مختلف قطعه ی آهن روی می دهند .( مانند سلول های گالوانی ) که به آن ها پایگاه آندی وپایگاه کاتدی می گویند .

1-پایگاه آندی :

 آهن به طور طبیعی میل به اکسید شدن و ترکیب شدن با اکسیژن دارد . بنابراین در پایگاه آندی اتم های آهن اکسایش می یابند:

- e    2+ (ag    )+2 Fe               (s    ) Fe  : پایگاه آندی

2- پایگاه کاتدی :

 از آن جا که آهن رسانای خوبی برای جریان برق است ، الکترون های تولید شده در پایگاه آندی ، به سمت پایگاه کاتدی جریان می یابد و در آن جا اکسیژن موجود در محیط کاهیده می شود .

ag))OH-4               - e4 +(I)O2H4 + ag))2O: پایگاه کاتدی

نکته :

با توجه به این که فلز آهن باعث انتقال الکترون ها از پایگاه آندی به سمت پایگاه کاتدی می شود به فلز آهن ، مدار درونی یا رسانای الکترونی می گویند .

نکته :

نیم واکنش کاتدی در محلی روی می دهد که غلظت اکسیژن زیاد است . زیرا اگر غلظت2O زیاد باشد ، طبق اصل لوشاتلیه ، واکنش کاتدی در جهت رفت ، بهتر انجام می شود . بدیهی است که نیم واکنش آندی در مناطقی رخ می دهد که غلظت 2O   کم تر است .

در مرحله ی بعد ی یون های ((ag)+2 Fe ) در قطره ی آب جریان یافته و از پایگاه آندی به سمت پایگاه کاتدی مهاجرت می کنند . بنابراین یون های (ag)+2 Fe با   یون های ag))OH- تولید شده در پایگاه کاتدی برخورد نموده و تشکیل رسوب       (s) 2 (OH) Fe می دهند .                     (s) 2 (OH) Fe    ag)-)OH2 + (ag)+2 Fe

اثر عوامل مختلف روی زنگ زدن

1- وجود محیط اسیدی (O+3H ) یا نمک های محلول سرعت زنگ زدن را زیاد می کند زیرا زنگ زدن آهن یک فرآیند الکتروشیمیایی است یعنی با تبادل الکترون بین عوامل زنگ زدگی (2O ،O2H ) با آهن همراه است پس الکترولیت ، تبادل الکترون را راحت تر نموده و سرعت زنگ زدن را افزایش می دهد .

2- محیط بازی (یعنی وجود OH- ) شدت زنگ زدن را کم می کند ، زیرا یون های OH- با کاتیون های آهن تولید رسوب آهن هیدروکسید می کنند که در سطح آهن رسوب کرده و باعث کند شدن عمل زنگ زدن می گردد.

3- اگر آهن در در مجاورت فلزی قرار گیرد که .E آن نسب به .E منفی تر است (مانند منیزیم ، منگنز یا روی ) آهن مورد نظر زنگ نمی زند زیرا در سلول الکتروشیمیایی تشکیل شده فلز آهن در نقش کاتد سالم باقی می ماند وفلز مجاور آن در نقش آند اکسایش می یابد . در این حالت در واقع فلز آهن بر اثر حفاظت کاتدی سالم باقی می ماند .

4- اگر آهن در مجاورت فلزی قرار گیرد که .E آن نسبت به.E آهن بزرگتر     (مثبت تر ) است ( مانند قلع یا مس ) آهن مورد نظر به شدت زنگ می زند زیرا در این حالت نقش آند را داشته و به شدت اکسایش می یابد .
تاریخ : چهارشنبه 90/8/25 | 4:11 عصر | نویسنده : حسین اخوان | نظر

  • paper | میله | بند باز